Polisens skyldighet att ta upp en anmälan

Vad kan du som målsägande göra om polisen inte tar upp en anmälan? Viktigt att veta är att en polisman har skyldighet att ta upp en anmälan om brott som hör under allmänt åtal. Så här står det i lagen:

När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.

En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter.

Brott som ringa stöld och stöld hör under allmänt åtal och som handlare kan vi inte nekas en anmälan av polisen.

Om Polisen inte tar upp en anmälan så ska du kräva ett kort, skriftligt underlag, om varför polisen inte tog upp en anmälan. Detta underlag ligger sedan till grund för att du ska kunna göra en missnöjesanmälan. Vi har tagit fram en mall till dig.

EN UTBILDNING AV